ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សូមជំរាបជូនសាធារណៈជនអំពីករណីពុលស្រាដែលបានកើតឡើង

ជាបន្តបន្ទាប់នៅខេត្តក្រចេះនាពេលថ្មីៗនេះ និងវិធានការប្រុងប្រយ័ត្ន រួមទាំងវិធានការការពារសំរាប់ប្រជាជនកម្ពុជា

ទូទៅដើម្បីជៀសផុតពីករណីពុលស្រានេះ។

 

សំរាប់ពត៌មានលំអិត សូមទាញយក៖ Download