សូមបងប្អូនអាននូវសមិទិ្ធផលជាក់ស្តែងរបស់ពេទ្យយើង ខិតខំសំរេចបានទាំងអស់គ្នា និងទទួលស្គាល់ដោយជាតិនិងអន្តរជាតិ ។

យើងទទួលស្គាល់ការងារអសកម្ម មួយចំនួនតូច ដែលតំរូវឲ្យមានការកែលំអ និងទទូលការរិះគន់ ដោយស្ថាបនា ។

សូមចូលអាន  Result small