សូមចុចអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីករណីឆ្លងមេរោគអេដស៍នៅឃុំសំបូរមាស ស្រុកមុខកំពូល ខេត្តកណ្តាល

របស់ក្រសួងសុខាភិបាល new1នៅទីនេះ