សេចក្តីប្រកាសពត៌មានរួមរវាងក្រសួងសុខាភិបាល និងអង្គការសុខភាពពិភពលោកស្តីពីចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងជំងឺគ្រុនលឿង ។
Joint Press Release Between MoH and WHO on Knowledge of Yellow Fever.

សូមអានពត៌មានលំអិតKH_version | For details of Press_release:   ENG_version