សេចក្តីប្រកាសពត៌មានរួមរវាងក្រសួងសុខាភិបាលនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកស្តីពីការបង្ការសុខភាពឲ្យជៀសផុត ពីការពុលចំណីអាហារ និងពុលស្រា ក្នុងកំឡុងពេលចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរ ។

សូមអានពត៌មានលំអិតKH_version