គន្លឹះ៥យ៉ាងដើម្បីរៀបចំអាហារ និងទទួលទានអាហារប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ។ ដកស្រង់សង្ខេបពីអង្គការសុខភាពពិភពលោក ។

5-tips-safe-food-sm