សូមអានសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរ ខាងក្រោម៖

Guide new year sm