រដូវភ្លៀងឈានចូលមកដល់ហើយ សូមអានសារអប់រំទាក់ទងនឹងការការពារសុខភាពក្នុងរដូវភ្លៀង ។ សូមបងប្អូនការពារសុខភាពឲ្យបានល្អ ។ ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ ១១៥ ។

Raining 1 small    Raining 2 small