រដូវភ្លៀងឈានចូលមកដល់ហើយ បងប្អូនអាចរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារន្ទះ សូមអានសារអប់រំទាក់ទងនឹងការការពារសុខភាពពីរន្ទះ ។ សូមបងប្អូនការពារសុខភាពឲ្យបានល្អ ។ ពត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ ១១៥ ។

Thunder light1 sm    Thunder light 2 sm