ដើម្បីបង្ការជំងឺអាសន្នរោគនិងជំងឺរាគផ្សេងទៀតក្នុងរដូវភ្លៀងនេះ សូមបងប្អូនអាននូវសារអប់រំសុខភាពភ្ជាប់ជូនមកជាមួយនេះ ។ បើបងប្អូនឃើញជំងឺរាគច្រើនខុសធម្មតា ឫស្លាប់ដោយសារជំងឺរាគ សូមរាយការណ៍ជាបន្ទាន់ទៅមន្ត្រីសុខាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋាន ឫទូរស័ព្ទមកនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងលេខៈ ១១៥ ឫ ០១២៤៨៨៩៨១ ។ សូមអរគុណ ។

Diarrhea 1 sm    Diarrhea 2 sm