កន្លងមកថ្មីៗនេះ នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងទទួលបានរបាយការណ៌ពី មន្រ្តីសុខាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋានពីករណីពុលចំណីអាហារ បណ្តាលមកពីចំណីអាហារមួយចំនួនដូចជា ពុលនំបញ្ចុក ពុលនំប័ុងប៉ាតេ ពុលបាយកញ្ចប់សាច់ជ្រូកឫសាច់មាន់ ។ ល ។ យើងរកឃើញថាភាគច្រើនការពុលចំណីអាហារបណ្តាលមកពីការរៀបចំខ្វះអនាម័យ ឫ រក្សាទុកក្នុងចន្លោះសីតុណ្ហភាពគ្រោះថ្នាក់ ។ ដើម្បីសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារ និងកុំឲ្យខាតបង់មុខរបរ សូមបងប្អូនអានសារអប់រំសុខភាពសង្ខេបនៅខាងក្រោមនេះ ។

Food safety sm