ពង្រឹងប្រព័ន្ទតាមដាននិងឆ្លើយតបជំងឺឆ្លងរាតត្បាតរួមទាំងជំងឺគ្រុនចាញ់តាមបណ្តោយព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរ កម្ពុជា និង ឡាវ ។ Strengthening surveillance and response system to response emerging infectious disease outbreak including malaria, of the two countries along the border: Cambodia and Laos.

cross boarder 1.sm    cross boarder 2.sm