ប្រជាជនទាំងអស់ត្រូវយល់ដឹងពីការការពារជំងឺហ្សីកា៖

សូមមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានី-ខេត្តទាំង២៥ ទាញយកឯកសារភ្ជាប់ជូនជាមួយនេះ រួច print ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការអប់រំសុខភាព និងចែកផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងទាំងអស់គ្នា។ ​

ប្រីយមិត្តដែលប្រើប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងហ្វេសបុកទាំងអស់ ក៏អាចទាញយកឯកសារអប់រំសុខភាពនេះមើលបានគ្រប់ពេល ដើម្បីចូលរួមការពារជំងឺហ្សីកា ហើយជួយផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយដល់ក្រុមគ្រួសារ មិត្តភ័ក្ត្រ និងសហការី-ការីនីផង។ អរគុណនូវការយកចិត្តទុកដាក់លើការការពារជំងឺហ្សីកាទាំងអស់គ្នា។

អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

Zika poster.1.sm   Zika poster.2.sm   Zika Poster.4.sm