ចូលរួមសិក្ខាសាលារួមរវាងមូលនិធិអាស៊ាន និងនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនៃសហគមន៏អឺរ៉ុប ស្តីអំពីការត្រៀម ឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺឆ្លងធំៗនៅពេលអនាគត ដោយការអនុវត្តន៏ទំនាក់ទំនងសាធារណៈឲ្យមានប្រសិទ្ធិភាព តាមរយៈការផ្តល់ពត៌មានសុខភាពប្រកបដោយទាន់ពេលវេលា និងតំឡាភាព ដែលមានសិក្ខាកាមមកពីសមាគមន៏អាស៊ាន និងសហគមន៏អឺរ៉ុប រុបចំនួនប្រមាណ ១០០នាក់

ECDC1.sm   ECDC2.sm   ECDC3.sm