សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបង្ការការពុលចំណីអាហាររបស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖

សូមជូនខ្លឹមសារដើមទាំងស្រុងដូចជូនភ្ជាប់មកជាមួយនេះស្រាប់។

អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

Food poisoning 10.sm