បទសន្ទនាទាក់ទងទៅនឹងជំងឺឆ្លងនៅក្នុងរដូវវស្សា និងជំងឺ ហ្ស៊ីកា នៅក្នុងកម្មវិធី ទូរទស្សន៏ PNN ។ សូមទស្សនាវីដេអូ ខាងក្រោម៖

Zika PNN TVjpg