ដើម្បីសំរួលដល់ការប្រមូលសំណាក និង ការគ្រប់គ្រង់ទិន្នន័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និង ឆាប់រហ័ស នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង ក្រសួងសុខាភិបាល សូមស្នើឲ្យអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ ថ្ងៃទី ២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ ដែលត្រូវមកយកសំណាកលើកទី២ នៅថ្ងៃស្អែក (៨ ធ្នូ ២០២០) សូមចុចលើ link ខាងក្រោម ឬ ប្រើ QRCode ដើម្បីស្វែងរក លេខកូដមន្ទីរពិសោធន៍របស់អ្នក និងសូមបង្ហាញលេខកូដមន្ទីរពិសោធន៍ដែលបានរកឃើញ ទៅកាន់អ្នកប្រមូលសំណាកនៅទីតាំងប្រមូលសំណាក។ ប្រសិនបើអ្នករកមិនឃើញ សូមសរសេរឈ្មោះ ភេទ អាយុរបស់អ្នកនៅក្នុងប្រអប់សារ ខាងក្រុមការងាររបស់យើង នឹងព្យាយាមស្វែងរកជូន។
https://www.messenger.com/t/1796899137281363

covid 19 LAB testing chat sm