ឯកសារជាភាសាខ្មែរ


English version


 

របាយការណ៍ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ - ៨៥

ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩)                           
១៨ ខែមេសា ២០២២

របាយការណ៍ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ - ៨៤

ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩)                           
០៤ ខែមេសា ២០២២

របាយការណ៍ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ - ៨៣

ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩)                           
២១ ខែមីនា ២០២២

របាយការណ៍ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ - ៨២

ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩)                           
០៧ ខែមីនា ២០២២

របាយការណ៍ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ - ៨១

ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩)                           
២១ ខែកុម្ភៈ ២០២២

របាយការណ៍ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ - ៨០

ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩)                           
០៧ ខែកុម្ភៈ ២០២២

របាយការណ៍ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ - ៧៩

ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩)                           
២៤ ខែមករា ២០២២

របាយការណ៍ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ - ៧៨

ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩)                           
១០ ខែមករា ២០២២

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................

របាយការណ៍ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ - ១៥

ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩)                           
១២ ខែតុលា ២០២០

របាយការណ៍ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ - ១៤

ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩)                           
០៥ ខែតុលា ២០២០

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation Report #85

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
18 April 2022

Situation Report #84

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
04 April 2022

Situation Report #83

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
21 March 2022

Situation Report #82

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
07 March 2022

Situation Report #81

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
21 February 2022

Situation Report #80

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
07 February 2022

Situation Report #79

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
24 January 2022

Situation Report #78

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
10 January 2022

........................

Situation Report #15

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
12 October 2020

Situation Report #14

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
05 October 2020

Situation Report #13

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
28 September 2020

Situation Report #12

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
21 September 2020

Situation Report #11

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
14 September 2020

Situation Report #10

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
07 September 2020

Situation Report #9

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
31 August 2020

Situation Report #8

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
24 August 2020

Situation Report #7

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
17 August 2020

Situation Report #6

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
10 August 2020

Situation Report #5

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
03 August 2020

Situation Report #4

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
27 July 2020

Situation Report #3

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
20 July 2020

Situation Report #2

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
13 July 2020

Situation Report #1

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
07 July 2020