សូមអាច សេចក្តីប្រកាសពត៌មានស្តីអំពីការរកឃើញករណីជំងឺកញ្រ្ជិលថ្មី១ករណីទៀតនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដូចខាងក្រោម៖

Meales1.05 16 sm    Meales2.05 16 sm

សូមអានសេចក្តីប្រកាសពត៌មានស្តីអំពីលទ្ធផលយុទ្ធនាការផ្តល់ថ្នាំបង្ការជេអីុ ខាងក្រោម៖

VaccineJE 1 sm    VaccineJE 2 sm   

កន្លងមកថ្មីៗនេះ នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងទទួលបានរបាយការណ៌ពី មន្រ្តីសុខាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋានពីករណីពុលចំណីអាហារ បណ្តាលមកពីចំណីអាហារមួយចំនួនដូចជា ពុលនំបញ្ចុក ពុលនំប័ុងប៉ាតេ ពុលបាយកញ្ចប់សាច់ជ្រូកឫសាច់មាន់ ។ ល ។ យើងរកឃើញថាភាគច្រើនការពុលចំណីអាហារបណ្តាលមកពីការរៀបចំខ្វះអនាម័យ ឫ រក្សាទុកក្នុងចន្លោះសីតុណ្ហភាពគ្រោះថ្នាក់ ។ ដើម្បីសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារ និងកុំឲ្យខាតបង់មុខរបរ សូមបងប្អូនអានសារអប់រំសុខភាពសង្ខេបនៅខាងក្រោមនេះ ។

Food safety sm

ដើម្បីបង្ការជំងឺអាសន្នរោគនិងជំងឺរាគផ្សេងទៀតក្នុងរដូវភ្លៀងនេះ សូមបងប្អូនអាននូវសារអប់រំសុខភាពភ្ជាប់ជូនមកជាមួយនេះ ។ បើបងប្អូនឃើញជំងឺរាគច្រើនខុសធម្មតា ឫស្លាប់ដោយសារជំងឺរាគ សូមរាយការណ៍ជាបន្ទាន់ទៅមន្ត្រីសុខាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋាន ឫទូរស័ព្ទមកនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងលេខៈ ១១៥ ឫ ០១២៤៨៨៩៨១ ។ សូមអរគុណ ។

Diarrhea 1 sm    Diarrhea 2 sm   

រដូវភ្លៀងឈានចូលមកដល់ហើយ បងប្អូនអាចរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារន្ទះ សូមអានសារអប់រំទាក់ទងនឹងការការពារសុខភាពពីរន្ទះ ។ សូមបងប្អូនការពារសុខភាពឲ្យបានល្អ ។ ពត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ ១១៥ ។

Thunder light1 sm    Thunder light 2 sm