- កម្មវិធីសិក្សាស្តីពី សុវត្ថិភាពនៃការចាក់ថ្នាំ (ការចាក់បញ្ចូលតាមសរសៃវ៉ែន) សម្រាប់គ្រូបង្គាល  | Download

- កម្មវិធីសិក្សាស្តីពី សុវត្ថិភាពនៃការចាក់ថ្នាំ (ការចាក់បញ្ចូលតាមសរសៃវ៉ែន) សម្រាប់សិក្ខាកាម  | Download