កម្មវិធីសិក្សាកម្រិតមូលដ្ឋាន ស្តីពីការបង្ការ និងត្រួតពិនិត្យការចម្លងរោគ សម្រាប់មូលដ្ឋានព្យាបាល និងថែទាំសុខភាព (សីហា ២០១៧) | Download

- មគ្គុទ្ទេសក៍ជាតិ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងសំណល់ពី សេវាថែទាំសុខភាព | Download

- គោលការណ៍ណែនាំស្តីពី ការបង្ការ និងការត្រួតពិនិត្យការចម្លងរោគ សំរាប់មូលដ្ឋានព្យាបាល និងថែទាំសុខភាព | Download

- National Guidlines for IPC for Healthcare Facilities 2017 | Download

 

- កម្មវិធីសិក្សាស្តីពី សុវត្ថិភាពនៃការចាក់ថ្នាំ សម្រាប់គ្រូបង្គាល  | Download

- កម្មវិធីសិក្សាស្តីពី សុវត្ថិភាពនៃការចាក់ថ្នាំ សម្រាប់សិក្ខាកាម  | Download 

 

- កម្មវិធីសិក្សាស្តីពី សុវត្ថិភាពនៃការចាក់ថ្នាំ (ការចាក់បញ្ចូលតាមសរសៃវ៉ែន) សម្រាប់គ្រូបង្គាល  | Download

- កម្មវិធីសិក្សាស្តីពី សុវត្ថិភាពនៃការចាក់ថ្នាំ (ការចាក់បញ្ចូលតាមសរសៃវ៉ែន) សម្រាប់សិក្ខាកាម  | Download