- គោលការណ៍ណែនាំស្តីពី ការបង្ការ និងការត្រួតពិនិត្យការចម្លងរោគ សំរាប់មូលដ្ឋានព្យាបាល និងថែទាំសុខភាព | Download

- National Guidlines for IPC for Healthcare Facilities 2017 | Download