វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអេពីដេមីសាស្ត្រអនុវត្តឆ្នាំ២០១៦ រយៈពេល៦ខែ សំរាប់មន្ត្រីនៃមន្ទីរសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិ រាជធានី-ខេត្ត ដែលបំពេញការងារទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធតាមដាមជំងឺឆ្លង។

Read more: The AET Application Form and Course Announcement for Cohort 6 (2016)

Created: 29-June-2015 

ទាញយក ដំបូន្មានសុខភាពៈ ជំងឺផ្លូវដង្ហើមមជ្ឈឹមបូពា៍រ​ (MERS):

 
Download Health Advisory: Middle East Respiratory Syndrome (MERS)  

Download KH-ENG

Created: 26-June-2015

- Frequently Aasked Quetsions on Middle East  Respiratory Syndrome CoronaVirus (MERS-CoV) | KH&ENG: Download

- Middle East  Respiratory Syndrome CoronaVirus (MERS-CoV) Fact Sheet | KH&ENG: Download

ដើម្បីទទួលបានពត៌មាន សារ និងសារអប់រំថ្មីៗរបស់នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង

សូមចូលទៅកាន់ Link ខាងក្រោម  Click here

http://cdcmoh.gov.kh/iec-material-and-other-documents/cdc-news

Latest updated, 15-Aug-2015: MERS-CoV  updated

The Ministry of Health would like to inform the population of Cambodia and more specifically, any traveller planning to go to or coming back from the Middle East and recently, South Korea, about MERS and Precaution measures.

Dowload details of Press release:  Khmer_ver  |  English_ver