សូមអានសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរ ខាងក្រោម៖

Guide new year sm

គន្លឹះ៥យ៉ាងដើម្បីរៀបចំអាហារ និងទទួលទានអាហារប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ។ ដកស្រង់សង្ខេបពីអង្គការសុខភាពពិភពលោក ។

5-tips-safe-food-sm  

សេចក្តីប្រកាសពត៌មានរួមរវាងក្រសួងសុខាភិបាលនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកស្តីពីការបង្ការសុខភាពឲ្យជៀសផុត ពីការពុលចំណីអាហារ និងពុលស្រា ក្នុងកំឡុងពេលចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរ ។

សូមអានពត៌មានលំអិតKH_version

សេចក្តីប្រកាសពត៌មានរួមរវាងក្រសួងសុខាភិបាល និងអង្គការសុខភាពពិភពលោកស្តីពីចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងជំងឺគ្រុនលឿង ។
Joint Press Release Between MoH and WHO on Knowledge of Yellow Fever.

សូមអានពត៌មានលំអិតKH_version | For details of Press_release:   ENG_version

សារអប់រំទាក់ទងការការពារសុខភាពក្នុងរដូវដែលមានអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំង ។ សូមបងប្អូនការពារសុខភាពឲ្យបានល្អ ។ ពត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ ១១៥ ។

Hot wea 1 small   Hot wea 2 small