សូមទាញយកឯកសារស្តីពីសំនួរ និង ចំលើយ ទាក់ទងទៅនឹងជំងឺហ្ស៊ីកា (ZIKA) new1នៅទីនេះ

វីរុស Zika រកឃើញដំបូងនៅលើសត្វស្វាក្នុងឆ្នាំ១៩៤៧ និងលើមនុស្ស ក្នុងឆ្នាំ១៩៥២ នៅប្រទេស Uganda និងTanzania នែទ្វីបអាហ្វ្រិក ។ បន្ទាប់មកជំងឺ នេះមានការ ផ្ទុះឡើងជារប៉េះរប៉ោះ នៅទ្វីបអាហ្រ្វិក អាមេរិក និង អាសុីប៉ាស៊ីហ្វិក ។

Read more: ពត៌មានបន្ថែមអំពីមេរោគ Zika

ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សូមជម្រាបជូនដល់សាធារណៈជនទាំងអស់ឲ្យបាន ជ្រាបថាជំងឺហ្ស៊ីកា (Zika) ជាជំងឺ​ឆ្លងបង្កដោយ វីរុសហ្ស៊ីការកឃើញដំបូងនៅលើសត្វស្វាក្នុងឆ្នាំ១៩៤៧ និងលើមនុស្សក្នុងឆ្នាំ១៩៥២ នៅប្រទេស Uganda នៃទ្វីបអាហ្វ្រិក។ បន្ទាប់មកជំងឺនេះ​មានការផ្ទុះឡើងជារប៉េះរប៉ោះ នៅក្នុងទ្វីប អាហ្រ្វិក អាមេរិក និងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក។បច្ចុប្បន្ននេះ វីរុស Zikaកំពុងរាត្បាតនៅប្រទេសក្នុងតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងនិងកណ្តាល ហើយការរាត្បាតនេះរីករាលដាលនៅប្រទេសប្រេស៊ីលនៅឆ្នាំ២០១៤។

Read more: ព័ត៌មានអំពីការបង្ការជំងឺឆ្លង បណ្តាលមកពីវីរុសហ្ស៊ីកា (Zika Virus)

PHNOM PENH, 26 JANUARY 2016

One 7 months old suspected measles case of Kampong Speu Province was reported from a hospital in Phnom Penh on 15 January 2016. The suspected case was confirmed as measles by National Institute of Public Health (NIPH) and subsequently it was confirmed by the WHO Regional Reference Laboratory in Hong Kong on 25 January 2016. However, this child was not eligible for measles-rubella one (MR1) vaccination as per WHO recommended schedule...

Download: Khmer  |  English

សូមបងប្អូនអាននូវសមិទិ្ធផលជាក់ស្តែងរបស់ពេទ្យយើង ខិតខំសំរេចបានទាំងអស់គ្នា និងទទួលស្គាល់ដោយជាតិនិងអន្តរជាតិ ។

យើងទទួលស្គាល់ការងារអសកម្ម មួយចំនួនតូច ដែលតំរូវឲ្យមានការកែលំអ និងទទូលការរិះគន់ ដោយស្ថាបនា ។

សូមចូលអាន  Result small