សូមបងប្អូនអាននូវសមិទិ្ធផលជាក់ស្តែងរបស់ពេទ្យយើង ខិតខំសំរេចបានទាំងអស់គ្នា និងទទួលស្គាល់ដោយជាតិនិងអន្តរជាតិ ។

យើងទទួលស្គាល់ការងារអសកម្ម មួយចំនួនតូច ដែលតំរូវឲ្យមានការកែលំអ និងទទូលការរិះគន់ ដោយស្ថាបនា ។

សូមចូលអាន  Result small

Banner1

Today, the Ministry of Health is launching the national campaign to raise awareness of antibiotic resistance in Cambodia, with the objective to inform about the importance of proper antibiotic use and dangers of growing antimicrobial resistance (AMR).

Read more: PRESS RELEASE: Fighting the Threat of Antimicrobial Resistance

ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សូមជំរាបជូនសាធារណៈជនអំពីករណីពុលស្រាដែលបានកើតឡើង

ជាបន្តបន្ទាប់នៅខេត្តក្រចេះនាពេលថ្មីៗនេះ និងវិធានការប្រុងប្រយ័ត្ន រួមទាំងវិធានការការពារសំរាប់ប្រជាជនកម្ពុជា

ទូទៅដើម្បីជៀសផុតពីករណីពុលស្រានេះ។

 

សំរាប់ពត៌មានលំអិត សូមទាញយក៖ Download

Phnom Penh, 27 October 2015: Confirmatory tests conducted on two serum samples by the World Health Organization (WHO) Reference Laboratory in Hong Kong have come back negative for measles.

Read more: Press Release: Measles cases found negative during confirmatory tests

Joint Press Release between the Ministry of Health, the World Health Organization (WHO), and the United Nation Children Funds (UNICEF)

Confirmation of one measles case after elimination of measles

One case of measles was confirmed in Kratie Province on 4 October according to laboratory tests conducted at the National Institute of Public Health (NIPH) at a suspected case which was reported on 15 September.

Read more: PRESS RELEASE: Confirmation of one measles case after elimination of measles