#៣ការពារ​:​ ត្រូវពាក់ម៉ាស់, ត្រូវលាងដៃ, ត្រូវគម្លាតបុគ្គល
#៣កុំ:​ កុំនៅបន្ទប់បិទជិត, កុំនៅកន្លែងកុះករ, កុំនៅប៉ះពាល់គ្នា
Covid 19 advice 34sm 19032021
Date: 18-March-2021
ពត៌មា​បន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ​ ១១៥
 
Quarentine Rules sm P18032021