ឯកសារជាភាសាខ្មែរ


របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ-១៩ - ៩៧
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
០១ ខែកក្កដា ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ-១៩ - ៩៦
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
៣០ ខែមិថុនា ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ-១៩ - ៩៥
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
២៩ ខែមិថុនា ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ-១៩ - ៩៤
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
២៧-២៨ ខែមិថុនា ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ-១៩ - ៩៣
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
២៥-២៦ ខែមិថុនា ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ-១៩ - ៩២
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
២៤ ខែមិថុនា ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ-១៩ - ៩១
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
២៣ ខែមិថុនា

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ-១៩ - ៩០
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
២២ ខែមិថុនា ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ-១៩ - ៨៩
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
២០-២១ ខែមិថុនា ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ-១៩ - ៨៨
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
១៩ ខែមិថុនា ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ-១៩ - ៨៧
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
១៨ ខែមិថុនា ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ-១៩ - ៨៦
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
១៧ ខែមិថុនា ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ-១៩ - ៨៥
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
១៦ ខែមិថុនា ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ-១៩ - ៨៤
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
១៥ ខែមិថុនា ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ-១៩ - ៨៣
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
១៣-១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ-១៩ - ៨២
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ-១៩ - ៨១
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ-១៩ - ៨០
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ-១៩ - ៧៩
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ-១៩ - ៧៨
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ-១៩ - ៧៧
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
០៦-០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ-១៩ - ៧៦
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ-១៩ - ៧៥
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ-១៩ - ៧៤
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ-១៩ - ៧៣
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
០២ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ-១៩ - ៧២
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
០១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ-១៩ - ៧១
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
៣០-៣១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ-១៩ - ៧០
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
២៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ-១៩ - ៦៩

ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
២៨ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ-១៩ - ៦៨

ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
២៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ-១៩ - ៦៧

ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
២៦ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ-១៩ - ៦៦

ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
២៥ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ-១៩ - ៦៥

ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
២៣-២៤ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ-១៩ - ៦៤

ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
២២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ-១៩ - ៦៣

ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
២១​ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ-១៩ - ៦២

ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
២០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ-១៩ - ៦១

ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
១៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ៦០

ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
១៨ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ៥៩

ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
១៦-១៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ៥៨

ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
១៥ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ៥៧

ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
១៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ៥៦
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
១២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ៥៥
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
១១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ៥៤
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
១០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ៥៣
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
០៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ៥២
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
០៨ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ៥១
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
០៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ៥០
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
០៦ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ៤៩
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
០៥ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ៤៨
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
០៤ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ៤៧
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
០៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ៤៦
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
០២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ៤៥
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
០១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ៤៤
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
៣០ មេសា ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ៤៣
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
២៩ មេសា ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ៤២
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
២៨ មេសា ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ៤១
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
២៧ មេសា ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ៤០
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
២៦ មេសា ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ៣៩
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
២៥ មេសា ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ៣៨
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
២៤ មេសា ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ៣៧
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
២៣ មេសា ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ៣៦
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
២២ មេសា ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ៣៥
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
២១ មេសា ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ៣៤
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
២០ មេសា ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ៣៣
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
១៩ មេសា ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ៣២
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
១៨ មេសា ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ៣១
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
១៧ មេសា ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ៣០
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
១៦ មេសា ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ២៩
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
១៥ មេសា ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ២៨
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
១៤ មេសា ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ២៧
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
១៣ មេសា ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ២៦
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
១២ មេសា ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ២៥
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
១១ មេសា ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ២៤
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
១០ មេសា ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ២៣
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
០៩ មេសា ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ២២
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
០៨ មេសា ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ២១
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
០៧ មេសា ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ២០
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
០៦ មេសា ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ១៩
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
០៥ មេសា ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ១៨
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
០៤ មេសា ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ១៧
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
០៣ មេសា ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ១៦
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
០២ មេសា ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ១៥
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
០១ មេសា ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ១៤
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
៣១ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ១៣
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
៣០ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ១២
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
២៩ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ១១
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
២៨ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ១០
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
២៧ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ៩
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
២៦ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ៨
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
២៥ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ៧
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
២៤ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ៦
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
២៣ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ៥
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
២២ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ៤
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
១៩ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ៣
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
១៨ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ២
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
១៧ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍តាមដានជំងឺកូវីដ១៩ - ១
ជំងឺកូរ៉ូណា ឆ្នាំ ២០១៩ (កូវីដ-១៩) 
១៦ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០២០

   

English version


new

Report Number: 2021/55

Reporting Date: 16 April 2021

Report Number: 2021/54

Reporting Date: 15 April 2021

Report Number: 2021/53

Reporting Date: 14 April 2021

Report Number: 2021/52

Reporting Date: 13 April 2021

Report Number: 2021/51

Reporting Date: 12 April 2021

Report Number: 2021/50

Reporting Date: 10 April 2021

Report Number: 2021/49

Reporting Date: 09 April 2021

Report Number: 2021/48

Reporting Date: 08 April 2021

Report Number: 2021/47

Reporting Date: 07 April 2021

Report Number: 2021/46

Reporting Date: 06 April 2021

Report Number: 2021/45

Reporting Date: 05 April 2021

Report Number: 2021/44

Reporting Date: 03 April 2021

Report Number: 2021/43

Reporting Date: 02 April 2021

Report Number: 2021/42

Reporting Date: 01 April 2021

Report Number: 2021/41

Reporting Date: 31 March 2021

Report Number: 2021/40

Reporting Date: 30 March 2021

Report Number: 2021/39

Reporting Date: 29 March 2021

Report Number: 2021/38

Reporting Date: 27 March 2021

Report Number: 2021/37

Reporting Date: 26 March 2021

Report Number: 2021/36

Reporting Date: 25 March 2021

Report Number: 2021/35

Reporting Date: 24 March 2021

Report Number: 2021/34

Reporting Date: 23 March 2021

Report Number: 2021/33

Reporting Date: 22 March 2021

Report Number: 2021/32

Reporting Date: 20 March 2021

Report Number: 2021/31

Reporting Date: 19 March 2021

Report Number: 2021/30

Reporting Date: 18 March 2021

Report Number: 2021/29

Reporting Date: 17 March 2021

Report Number: 2021/28

Reporting Date: 16 March 2021

Report Number: 2021/27

Reporting Date: 15 March 2021

Report Number: 2021/26

Reporting Date: 12 March 2021

Report Number: 2021/25

Reporting Date: 11 March 2021

Report Number: 2021/24

Reporting Date: 10 March 2021

Report Number: 2021/23

Reporting Date: 09 March 2021

Report Number: 2021/22

Reporting Date: 08 March 2021

Report Number: 2021/21

Reporting Date: 07 March 2021

Report Number: 2021/20

Reporting Date: 06 March 2021

Report Number: 2021/19

Reporting Date: 05 March 2021

Report Number: 2021/18

Reporting Date: 04 March 2021

Report Number: 2021/17

Reporting Date: 03 March 2021

Report Number: 2021/16

Reporting Date: 02 March 2021

Report Number: 2021/15

Reporting Date: 01 March 2021

Report Number: 2021/14

Reporting Date: 28 February 2021

Report Number: 2021/13

Reporting Date: 27 February 2021

Report Number: 2021/11

Reporting Date: 25 February 2021

Report Number: 2021/10

Reporting Date: 24 February 2021

Report Number: 2021/09

Reporting Date: 23 February 2021

Report Number: 2021/08

Reporting Date: 22 February 2021

Report Number: 2021/07

Reporting Date: 21 February 2021


Surveillance Report - 97

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
01 July 2020

Surveillance Report - 96

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
30 June 2020

Surveillance Report - 95

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
29 June 2020

Surveillance Report - 94

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
27-28 June 2020

Surveillance Report - 93

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
25-26 June 2020

Surveillance Report - 92

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
24 June 2020

Surveillance Report - 91

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
23 June 2020

Surveillance Report - 90

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
22 June 2020

Surveillance Report - 89

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
20-21 June 2020

Surveillance Report - 88

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
19 June 2020

Surveillance Report - 87

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
18 June 2020

Surveillance Report - 86

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
17 June 2020

Surveillance Report - 85

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
16 June 2020

Surveillance Report - 84

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
15 June 2020

Surveillance Report - 83

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
13-14 June 2020

Surveillance Report - 82

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
12 June 2020

Surveillance Report - 81

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
11 June 2020

Surveillance Report - 80

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
10 June 2020

Surveillance Report - 79

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
09 June 2020

Surveillance Report - 78

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
08 June 2020

Surveillance Report - 77

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
06-07 June 2020

Surveillance Report - 76

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
05 June 2020

Surveillance Report - 75

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
04 June 2020

Surveillance Report - 74

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
03 June 2020

Surveillance Report - 73

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
02 June 2020

Surveillance Report - 72

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
01 June 2020

Surveillance Report - 71

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
30-31 May 2020

Surveillance Report - 70

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
29 May 2020

Surveillance Report - 69

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
28 May 2020

Surveillance Report - 68

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
27 May 2020

Surveillance Report - 67

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
26 May 2020

Surveillance Report - 66

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
25 May 2020

Surveillance Report - 65

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
23-24 May 2020

Surveillance Report - 64

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
22 May 2020

Surveillance Report - 63

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
21 May 2020

Surveillance Report - 62

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
20 May 2020

Surveillance Report - 61

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
19 May 2020

Surveillance Report - 60

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
18 May 2020

Surveillance Report - 59

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
16-17 May 2020

Surveillance Report - 58

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
15 May 2020

Surveillance Report - 57

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
13 May 2020

Surveillance Report - 56
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
12 May 2020

Surveillance Report - 55
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
11 May 2020

Surveillance Report - 54
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
10 May 2020

Surveillance Report - 53
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
09 May 2020

Surveillance Report - 52
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
08 May 2020

Surveillance Report - 51
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
07 May 2020

Surveillance Report - 50
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
06 May 2020

Surveillance Report - 49
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
05 May 2020

Surveillance Report - 48
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
04 May 2020

Surveillance Report - 47
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
03 May 2020

Surveillance Report - 46
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
02 May 2020

Surveillance Report - 45
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
01 May 2020

Surveillance Report - 44
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
30 April 2020

Surveillance Report - 43
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
29 April 2020

Surveillance Report - 42
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
28 April 2020

Surveillance Report - 41
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
27 April 2020

Surveillance Report - 40
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
26 April 2020

Surveillance Report - 39
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
25 April 2020

Surveillance Report - 38
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
24 April 2020

Surveillance Report - 37
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
23 April 2020

Surveillance Report - 36
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
22 April 2020

Surveillance Report - 35
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
21 April 2020

Surveillance Report - 34
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
20 April 2020

Surveillance Report - 33
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
19 April 2020

Surveillance Report - 32
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
18 April 2020 

Surveillance Report - 31
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
17 April 2020

Surveillance Report - 30
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
16 April 2020

Surveillance Report - 29
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
15 April 2020

Surveillance Report - 28
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
14 April 2020

Surveillance Report - 27
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
13 April 2020

Surveillance Report - 26
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
12 April 2020

Surveillance Report - 25
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
11 April 2020

Surveillance Report - 24
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
10 April 2020

Surveillance Report - 23
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
09 April 2020

Surveillance Report - 22
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
08 April 2020

Surveillance Report - 21
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
07 April 2020

Surveillance Report - 20
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
06 April 2020

Surveillance Report - 19
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
05 April 2020

Surveillance Report - 18
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
04 April 2020

Surveillance Report - 17
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
03 April 2020

Surveillance Report - 16
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
02 April

Surveillance Report - 15
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
01 April 2020

Surveillance Report - 14
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
31 March 2020

Surveillance Report - 13
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
30 March 2020

Surveillance Report - 12
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
29 March 2020

Surveillance Report - 11
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
28 March 2020

Surveillance Report - 10
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
27 March 2020

Surveillance Report - 9
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
26 March 2020

Surveillance Report - 8
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
25 March 2020

Surveillance Report - 7
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
24 March 2020

Surveillance Report - 6
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
23 March 2020

Surveillance Report - 5
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
22 March 2020

Surveillance Report - 4
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
19 March 2020

Surveillance Report - 3
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
18 March 2020

Surveillance Report - 2
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
17 March 2020

Surveillance Report - 1
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
17 March 2020